'ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ತುಕಾ' ಮಟ್ವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ. ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ಲಿಂ ಅನುಭವಿ ತಶೆಂ ಫಾಮಾದ್ ಕಲಾಕಾರಾಂ: ರೋಶನ್ ಎಮ್. ಕಾಮತ್ ವಾಮಂಜೂರ್, ಲೀನಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ವಾಮಂಜೂರ್, ರಿರ್ಚರ್ಡ್ ಡಿ'ಮೆಲ್ಲೊ ಕುಲ್ಶೇಕರ್, ಸೆನೊರಾ ಕುಟಿನ್ಹಾ ಆನಿ ಅಬಿಗೇಲ್ ಪಿರೇರಾ - ಹಾಂತುಂ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತಾತ್.

ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚ್ಯಾನಲಾಚ್ಯಾ 'ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಆಂಜೆಲೊರ್' ಪಾನಾಚೆರ್ ವೆಗಿಂಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ.

ಕಥಾಃ ದಿಲೀಪ್ ರೈ

ಚಿತ್ರ್ ಕಥಾ/ ನಿರ್ದೇಶನ್: ಮ್ಯಾಕ್ಷಿಮ್ ಪಿರೇರಾ ಆಂಜೆಲೊರ್

ಚಡಿತ್ ವಿವರಾಕ್ ರಾಕುನ್ ರಾವಾ.

ತುಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಚ್ಯಾನಲಾಕ್ ಆಜೂನ್ ಸಬ್-ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ತರ್ ಆಜ್-ಚ್ ಜಾಯಾ ಆನಿ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡಾ. ಘಳಾಯ್ ಕರಿನಾಕಾತ್

 

Comments powered by CComment

Copyright © 2016 - www.gloriousangelore.com. Powered by eCreators

Maxim Pereira
'GLORIOUS'
Office Near Infant Jesus Shrine
Bikarnakatta, Mangalore 5
Ph.  0824-2222029
Res. 0824-2988125
Mob 9741477690
Dubai UAE  009710563764164